Vilkår & Betingelser


1. Leieforholdets varighet

Utleier leverer bestilte produkter på leietakers plass på spesifisert arrangement. Produktene blir da leietakers ansvar frem til og med arrangementets siste dag. Leietaker kan ikke leie ut produktene videre til en tredjepart uten utleiers skriftlige samtykke. Leietaker leverer varene tilbake til utleier ved å la dem stå på den plassen som varene ble utlevert på. Utleier kan, dersom det foreligger en saklig grunn, forlange utleieproduktene tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn nevnt over. Utleieproduktene skal tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieforholdets starttidspunkt.

2. Oppgjør for pålagt vederlag i leieforholdet

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste ham/henne for de tjenester leietaker har signert for, og for belastninger som følger av denne kontrakt, enten via kredittkort eller med alminnelig faktura. Utleier kan kreve annen relevant sikkerhet. Utleier kan etterbelaste leietaker ved mislighold av utleieprodukter, gebyrer og salærer knyttet til innkreving samt forsinkelsesrenter.

3. Vederlag påløpt i leieforholdet

Leietaker plikter å betale leieavgift og tilleggskrav påført leiekontrakten samt utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder de gebyrer lovgivningen til enhver tid tillater ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling, fra forfall til betalingen skjer.

4. Utleiers plikter/Reklamasjon

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted, å stille de bestilte utleieproduktene til leietakers disposisjon. Utleier kan ikke garantere levering av varer bestilt etter det enkelte arrangements bestillingsfrist. Utleieproduktene skal være i god stand. Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke produktene umiddelbart etter at disse er stilt til leietakers disposisjon. Leietaker taper sin rett til å hevde mislighold, det være seg for mangel eller forsinkelse, dersom leietaker ikke innen rimelig tid etter å ha oppdaget, eller burde ha oppdaget misligholdet, gir utleier melding som angir hva slags mislighold det gjelder. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter etter avtalen, kan leietaker kreve at utleier for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde utleier urimelig kostnad eller ulempe. Selv om leietaker ikke krever det, kan utleier for egen kostnad rette mangel eller påta omlevering når dette kan skje uten vesentlig ulempe for leietakeren. Dersom retting eller omlevering ikke lar seg gjennomføre eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har innklaget mangelen, kan leietaker kreve forholdsmessig prisavslag. I tilfelle vesentlig mislighold kan leietaker heve leiekontrakten. Leietakeren kan ikke heve leiekontrakten med mindre han/hun gir utleier melding om heving innen rimelig tid etter at han/hun fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet.

5. Leietakers plikter

Leietaker plikter å behandle og bruke utleieproduktene på en forsvarlig måte, og ikke:

  • Skru eller tape gjenstander fast i vegger, profiler eller andre utleieprodukter.
  • Søle mat eller drikke på tepper.
  • Skru utstyr fra hverandre.
  • Utføre annet mislighold som forringer verdien på utstyret, eller påfører utleier kostnader til rengjøring eller reparasjon av utstyret.

Dersom leietaker behandler utleieproduktene uaktsomt, vil han/hun måtte dekke utleiers tap fullt ut, tilsvarende produktets innkjøpspris.

6. Omfanget av leietakers ansvar for skader i leieperioden

Leietaker er økonomisk ansvarlig for samtlige utgifter som påfaller utleier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet skader og/eller skadeverk påført utleieproduktene i leieperioden.

7. Uforutsette hendelser

Omstendigheter eller hendelser som utleier selv ikke råder over, som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for leietaker til å kreve erstatning eller refusjon av kostnader forbundet med utleieforholdet.

8. Bestillingsfrist

Bestillinger som kommer inn etter den ordinære bestillingsfristen, medfører ekstraarbeid, ny planlegging og endringer med tanke på transport/logistikk. Når den ordinære bestillingsfristen er oversittet, gjelder egne priser for leveranser som da må behandles særskilt.

9. Avbestillingsfrist

Innenfor bestillingsfristen (se pkt. 8) har leietaker en avbestillingsfrist på 5 virkedager etter at bestillingen har funnet sted. Utstyr bestilt etter bestillingsfristen vil bli fakturert selv om det ikke benyttes av leietaker.